Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

WMO gebruik in 2018

1476

Aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van enige vorm van WMO.


14 x

822 x

543 x

€ 115.819

€ 4.065.183

€ 1.816.420

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr

* van 97 gebruikers is de leeftijdcategerie niet bekend of vastgelegd.


244

48

35

353

993

Aantal inwoners met een woonvoorziening.

Aantal inwoners met een vervoersvoorziening.

Aantal inwoners met een rolstoel.

Aantal inwoners met hulp bij huishouden.

Aantal inwoners met begeleiding.


WMO begroting, kosten 2018


In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke kosten per onderdeel weergegeven:


Onderdelen
Begroot
Kosten
Resultaat
Huishoudelijke hulp (PGB,ZIN)
0
0
0
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp
0
0
0
Adviezen
20.640
0
20.640
Overige kosten
0
0
0
Rolstoelvoorzieningen
595.800
455.982
139.818
Collectief vervoer
827.500
644.307
183.193
Vervoervoorzieningen
30.000
172.347
-142.347
LVB
0
0
0
Eigen bijdrage
-474.000
-441.392
-32.608
Fin. tegemoetkoming / P-Kaart
1.985
29.749
-27.764
Woonvoorzieningen
567.500
516.105
51.395
HHT Vouchers
1.874.500
1.852.718
21.782
Adm.kosten HHT vouchers
0
0
0
Overige spec.producten
150.753
213.000
-62.247
Dagelijkse ondersteuning
1.300.000
1.096.271
203.729
Begeleiding (ZIN)
3.895.578
4.686.393
-790.815
Begeleiding (PGB)
698.899
377.516
321.383
Totaal
9.489.155
9.602.996
-113.841


WMO kosten 2018 per onderdeel


Niet alle bovenstaande kosten kunnen geregistreerd worden op cliëntniveau. Te denken valt aan collectieve voorzieningen en andere betalingen die op totaalniveau plaatsvinden, of omdat declaraties van aanbieders nog niet zijn ontvangen. In het vervolg van de monitor wordt inzicht gegeven in de soort kosten per cliënt en de verdeling daarvan over de verschillende wijken van de gemeente. Door voornoemde reden wijken deze kosten af van bovenstaande tabel. In onderstaand overzicht is weergegeven welke kosten per onderdeel zijn opgenomen in de grafieken en plattegronden op de volgende pagina’s van de monitor:


WOONVOORZIENINGEN

€ 528.954

VERVOERVOORZIENINGEN

€ 132.655

ROLSTOELEN

€ 65.928

HULP BIJ HUISHOUDEN

€ 799.903

BEGELEIDING

€ 4.878.182


WMO stapeling per onderdeel

 
WOONVOORZIENINGEN
VERVOERVOORZIENINGEN
ROLSTOELEN
HULP BIJ HUISHOUDEN
BEGELEIDING
 
WOONVOORZIENINGEN
244
13
9
21
22
VERVOERVOORZIENINGEN
14
48
2
8
8
ROLSTOELEN
10
2
35
-
-
HULP BIJ HUISHOUDEN
18
7
-
353
140
BEGELEIDING
21
8
-
136
993

WMO informatie


Per 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 van kracht. Oude taken als het verstrekken van woonvoorzieningen, huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zijn vervangen door een maatwerkvoorziening   voor degenen die dit nodig hebben, maar niet uit eigen middelen kunnen betalen. Daarnaast zijn per 1 januari de volgende taken naar de gemeenten overgegaan:

 • overheveling van functie extramurale begeleiding in de thuissituatie (groep en individueel) vanuit AWBZ;
 • overheveling van functie vervoer naar groepsbegeleiding vanuit AWBZ;
 • overheveling van functie kort verblijf (logeeropvang) vanuit AWBZ;
 • overheveling van 5% van functie persoonlijke verzorging in de thuissituatie (ondersteuning bij wassen, aankleden enz.) vanuit AWBZ, 95% gaat naar de Zorgverzekeringswet (het overnemen van wassen, aankleden enz.);
 • overheveling van beschermd wonen voor inwoners die langdurige ondersteuning op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ontvangen, waarbij geen behandeling plaats vindt; behandeling gaat over naar de Zvw;
 • overheveling budget cliëntondersteuning (MEE-organisaties) vanuit AWBZ;
 • zelfredzaamheid en participatie staat voorop in plaats van bijvoorbeeld resultaat ‘schoon en leefbaar huis’;
 • prestatievelden komen te vervallen; een andere verdeling is nodig;
 • meer eigen verantwoordelijkheid en meer ondersteuning op maat;
 • keuze voor persoonsgebonden budget mogelijk maken;
 • het bieden van toegang tot ondersteuning regelen.

Voor de duidelijkheid zijn in de monitor de oude taken en de nieuwe taken apart weergegeven.