Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

Participatie gebruik in 2018

4407

Aantal inwoners met een participatie voorziening.


467 x

3590 x

110 x

€ 1.034.276

€ 12.999.443

€ 240.920

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr

* van 240 gebruikers is de leeftijdcategerie niet bekend of vastgelegd.


    

    

    

1550

1609

1248

REINTEGRATIE

VERSTREKTE UITKERINGEN

BIJZONDERE BIJSTANDParticipatie begroting, kosten 2018


In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke kosten per onderdeel weergegeven:

Uitkeringen Begroot Kosten Resultaat
Participatiewet uitkeringen 13.741.700 13.040.990 700.710
Loonkostensubsidie 0 267.783 -267.783
IOAW 823.000 969.950 -146.950
IOAZ 116.800 63.224 53.576
BBZ starters levensonderhoud 55.000 59.419 -4.419
Totaal 14.736.500 14.401.366 335.134

BBZ gevestigden Begroot Kosten Resultaat
BBZ gevestigden levensonderhoud 325.000 8.447 316.553
BBZ bedrijfskapitaal -125.000 -54.266 -70.734
BBZ advieskosten 50.000 56.294 -6.294
Totaal 250.000 10.475 239.525

Minimaregelingen Begroot Kosten Resultaat
Bijzondere bijstand 1.258.955 1.311.981 -53.026
Collectieve ziektekostenverzekering 326.000 268.441 57.559
Subsidies 118.500 123.660 -5.160
Verhaal incl.aflossing leenbijstand -87.800 -123.115 35.315
Overig 30.000 17.838 12.162
Totaal 1.645.655 1.598.805 46.850

Reïntegratie Begroot Kosten Resultaat
Besteding re-integratie 1.668.110 1.718.583 -50.473
Totaal 1.668.110 1.718.583 -50.473

Participatie kosten 2018 per onderdeel


In het vervolg van de monitor wordt inzicht gegeven in de soort kosten per cliënt en de verdeling daarvan over de verschillende wijken van gemeente Rheden, van de volgende onderdelen:


    

REINTEGRATIE

n.b

    

VERSTREKTE UITKERINGEN

€ 14.441.815

    

BIJZONDERE BIJSTAND

€ 1.216.284


Participatie informatie


Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, waarin de WWB, Wajong en Wsw zijn samengevoegd. De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk. Bij voorkeur naar regulier werk of als dat niet kan in een beschutte werkomgeving.

Kenmerken van de participatiewet zijn als volgt:

  • vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), (gedeeltelijk) de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
  • doelgroep: iedereen met arbeidsvermogen doet mee (instrument loonwaarde);
  • instrument loonkostensubsidie ‘nieuwe stijl’ voor mensen met een arbeidsbeperking;
  • voorziening beschut werken voor landelijk 30.000 werkplekken;
  • versterken regionale samenwerking, vooral op het terrein van werkgeversdienstverlening en het organiseren van een werkbedrijf;
  • één gebundeld re-integratiebudget; budgetten komen met kortingen over;
  • activerende bijstand door bestaande ontheffingen van arbeid en re-integratieplicht te herzien;
  • verplichting tot tegenprestatie naar vermogen;
  • compensatie kostendelersnorm: beoordeelde Wajongers worden voor de duur van 2,5 jaar uitgezonderd van de kostendelersnorm en krijgen in deze periode recht op bijstand gebaseerd op alleenstaandennorm (70%) of gehuwdennorm (100%).